UPRIS – Udruga za prirodoslovna istraživanja

Geološka raznolikost Zadarske županije

Pješčenjak (gornji paleozoik)

Pješčenjak (gornji paleozoik)

Kao priprema za izvođenje projekta „Radionice mladih znanstvenika – PU, ZD“, članovi UPRIS–a zaduženi za prikupljanje uzoraka su tijekom 1. i 7. studenog obišli prostor Zadarske županije. Prikupljeni uzorci pokrivaju vremenski raspon od kasnog paleozoika (karbon i perm) do neogena, a sakupljen je i kvartarni materijal aluvijalnog porijekla uz rijeku Zrmanju kod sela Ervenik. Sakupljeni uzorci variraju kako u starosti tako i po vrsti. Lokaliteti uzorkovanja jako se razlikuju, reljefno i klimatski.

Prvog dana terena prostor istraživanja bio je na krajnjem sjeveru Zadarske županije. Pronađeni paleozojski materijal uglavnom sačinjavaju pješčenjaci i škriljavci tamno sive boje uzorkovani u dolini rijeke Otuće. Na sjevernoj granici županije je uzorkovan i trijas, zastupljen klastičnim i piroklastičnim stijenama u strukturi Bruvno. Razdoblje jure bit će predstavljeno uzorcima vapnenaca uzetih na lokalitetu kod Gračaca. Povratak je bio predviđen preko velebitskog prijevoja Prezid, s razlogom. Naime, na prostoru Prezida s južne strane Velebita nalaze se vapnenačke breče (Jelar breče) kojima je starost određena na prijelazu paleogen – neogen. Za potrebe ovog projekta, koji nastoji geološku građu županije prikazati što zanimljivijim uzorcima, Jelar breče će predstavljati neogenski materijal.

Drugog dana terena prostor istraživanja bio je središnji dio Zadarske županije. Kreda zastupljena rudistnim vapnencima uzorkovana je na prostoru između zaseoka Žegar i Ervenik. U Erveniku, gdje je Zrmanja tek nešto veća od potoka, pronađen je aluvijalni nevezani materijal koji će predstavljati kvartar. Posljednje razdoblje je paleogen, kojeg je unatoč mogućnostima šteta bilo predstaviti nekom drugom vrstom stijena doli flišom. Naime, Ravnih kotara, te zelene oaze u Zadarskoj županiji, ne bi ni bilo bez ove vrste stijene. Uzorkovanje fliša je napravljeno u okolici Benkovca.

Prikupljeni uzorci uskoro će biti otpremljeni Hrvatskom geološkom institutu na obradu kako bi bili spremni za proljetne radionice.

Klastiti (trijas)

Klastiti (trijas)

Vapnenac (jura)

Vapnenac (jura)

Fliš (paleogen)

Fliš (paleogen)

Reprezentatitvni uzorci

Reprezentatitvni uzorci

error: Content is protected !!